Multa de 6.000 € ao Partido Popular de Ares

O Director da Axencia Española de Protección de datos resolveu imporlle ao Partido Popular, por unha infracción do artigo 6.1 da LOPD, tipificada como grave no artigo 44.3.d) de dita norma, unha multa de 6.000 € (seis mil euros) de conformidade có establecido no artigo 45.2 e 5 da citada Lei Orgánica. Procedimiento Nº.: PS/00033/2009

VER NOTICIA COMPLETA